HSK 3 Vocabulary Test

Welcome to HSK 3 Vocabulary Test! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
其他

2. 

3. 
还是

4. 
了解

5. 
图书馆

6. 
啤酒

7. 

8. 

9. 

10. 
年轻

11. 
安静

12. 

13. 
兴趣

14. 
礼物

15. 
决定

16. 
洗手间

17. 
复习

18. 
自己

19. 

20. 
必须

21. 

22. 
参加

23. 
出现

24. 
新鲜

25. 
见面

26. 
街道

27. 
难过

28. 

29. 
努力

30. 

31. 
铅笔

32. 
根据

33. 
节目

34. 
银行

35. 
有名

36. 
成绩

37. 
刷牙

38. 
地图

39. 
国家

40. 
地方

41. 
愿意

42. 

43. 
普通话

44. 
要求

45. 
季节

46. 
世界

47. 
客人

48. 

49. 

50. 
锻炼

51. 
打算

52. 
主要

53. 

54. 

55. 
新闻

56. 

57. 

58. 
照顾

59. 

60. 
感冒

61. 

62. 
附近

63. 
满意

64. 
表演

65. 
最近

66. 

67. 

68. 
体育

69. 
故事

70. 
提高

71. 

72. 

73. 
记得

74. 
过去

75. 
黑板

76. 
经常

77. 
放心

78. 
刮风

79. 

80. 
突然

81. 
完成

82. 
叔叔

83. 

84. 
方便

85. 
饿

86. 
城市

87. 
一直

88. 
声音

89. 
为了

90. 
历史

91. 
同事

92. 
电子邮件

93. 
司机

94. 
哪 (哪儿)

95. 
干净

96. 

97. 
一般

98. 
音乐

99. 
健康

100. 
年级

101. 
爬山

102. 
公园

103. 
多么

104. 
一共

105. 
游戏

106. 

107. 
上网

108. 

109. 

110. 

111. 
周末

112. 
一样

113. 
太阳

114. 

115. 
中间

116. 
或者

117. 
办公室

118. 

119. 

120. 
花 (动)

121. 
盘子

122. 

123. 
忘记

124. 
电梯

125. 
比赛

126. 
总是

127. 
办法

128. 

129. 

130. 
经过

131. 
西

132. 

133. 
作业

134. 
香蕉

135. 
重要

136. 

137. 
节日

138. 
特别

139. 
面条

140. 
洗澡

141. 

142. 

143. 

144. 
结婚

145. 
校长

146. 
以前

147. 

148. 
应该

149. 
发现

150. 
表示

151. 

152. 
护照

153. 
迟到

154. 

155. 
公司

156. 
照相机

157. 
简单

158. 
奶奶

159. 
打扫

160. 
容易

161. 

162. 

163. 
小心

164. 

165. 

166. 
裤子

167. 
遇到

168. 

169. 

170. 
关系

171. 
行李箱

172. 
帽子

173. 
害怕

174. 
爱好

175. 
葡萄

176. 
爷爷

177. 

178. 
结束

179. 
阿姨

180. 
冰箱

181. 
作用

182. 
会议

183. 

184. 

185. 
菜单

186. 

187. 
文化

188. 
一会儿

189. 
清楚

190. 
空调

191. 
比较

192. 
机会

193. 
耳朵

194. 
变化

195. 

196. 
熊猫

197. 
选择

198. 

199. 
筷子

200. 

201. 
帮忙

202. 

203. 
举行

204. 
这 (这儿)

205. 

206. 
离开

207. 

208. 

209. 

210. 
兵官

211. 
经理

212. 

213. 
一边

214. 
别人

215. 
舒服

216. 
使

217. 
而且

218. 
厨房

219. 
担心

220. 
相信

221. 
以为

222. 
检查

223. 
认为

224. 

225. 
超市

226. 
相同

227. 
发烧

228. 
那 (那儿)

229. 
花园

230. 

231. 
热情

232. 
以后

233. 
习惯

234. 
如果

235. 
聪明

236. 
几乎

237. 
邻居

238. 

239. 
虽然

240. 

241. 
照片

242. 
环境

243. 

244. 
水平

245. 

246. 

247. 
注意

248. 
其实

249. 
蛋糕

250. 
可爱

251. 
然后

252. 

253. 
裙子

254. 
奇怪

255. 
终于

256. 
关于

257. 
刚才

258. 
同意

259. 

260. 
解决

261. 
需要

262. 
画 (huà)

263. 
关心

264. 

265. 
水果

266. 

267. 

268. 
北方

269. 

270. 
一定

271. 

272. 
当然

273. 

274. 
月亮

275. 
果汁

276. 
鼻子

277. 
认真

278. 
眼镜

279. 
地铁

280. 
影响

281. 
动物

282. 

283. 
数学

284. 
句子

285. 
练习

286. 

287. 
衬衫

288. 
面包

289. 
除了

290. 
生气

291. 

292. 

293. 
头发

294. 

295. 

296. 
字典

297. 

298. 

299. 
词语

300. 

Questo sito Web utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito Web.

Per saperne di più