HSK 3 Vocabulary Test

Welcome to HSK 3 Vocabulary Test! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
变化

2. 
一定

3. 
衬衫

4. 
举行

5. 

6. 

7. 

8. 
盘子

9. 

10. 

11. 
新闻

12. 
熊猫

13. 

14. 

15. 

16. 
这 (这儿)

17. 
洗手间

18. 
同意

19. 
哪 (哪儿)

20. 
终于

21. 

22. 

23. 

24. 
照片

25. 
面条

26. 
干净

27. 
爱好

28. 
北方

29. 
锻炼

30. 
清楚

31. 
努力

32. 

33. 

34. 
了解

35. 
水果

36. 
热情

37. 

38. 
相同

39. 
帽子

40. 
发烧

41. 
当然

42. 
安静

43. 
节日

44. 
表示

45. 

46. 

47. 
故事

48. 
耳朵

49. 

50. 

51. 
电梯

52. 

53. 
奇怪

54. 

55. 
文化

56. 
句子

57. 
愿意

58. 

59. 
自己

60. 

61. 
应该

62. 
饿

63. 

64. 
地铁

65. 
附近

66. 
字典

67. 
重要

68. 
健康

69. 

70. 
环境

71. 

72. 

73. 

74. 
客人

75. 

76. 
办公室

77. 

78. 
比较

79. 

80. 
厨房

81. 
一共

82. 
以后

83. 
洗澡

84. 
关系

85. 
经常

86. 
画 (huà)

87. 
兵官

88. 

89. 
年级

90. 
放心

91. 
校长

92. 
方便

93. 
会议

94. 
关心

95. 

96. 
作用

97. 
机会

98. 
头发

99. 
一样

100. 
特别

101. 

102. 

103. 
电子邮件

104. 
节目

105. 
邻居

106. 
完成

107. 
几乎

108. 

109. 
根据

110. 
冰箱

111. 
西

112. 

113. 
迟到

114. 

115. 
认为

116. 

117. 
游戏

118. 
普通话

119. 
香蕉

120. 
记得

121. 

122. 
舒服

123. 
满意

124. 
注意

125. 
提高

126. 
同事

127. 
果汁

128. 
城市

129. 
关于

130. 
刮风

131. 
以为

132. 
经理

133. 
奶奶

134. 
打算

135. 
然后

136. 

137. 
动物

138. 

139. 
中间

140. 
国家

141. 

142. 
上网

143. 
兴趣

144. 
除了

145. 
地方

146. 
习惯

147. 
认真

148. 
多么

149. 

150. 
影响

151. 
花园

152. 
词语

153. 
复习

154. 
新鲜

155. 

156. 
相信

157. 
担心

158. 
忘记

159. 

160. 

161. 
必须

162. 
菜单

163. 

164. 
照相机

165. 

166. 
历史

167. 

168. 
结婚

169. 
裙子

170. 
月亮

171. 
面包

172. 
司机

173. 
遇到

174. 
行李箱

175. 

176. 
打扫

177. 
聪明

178. 
而且

179. 
爷爷

180. 
空调

181. 

182. 
街道

183. 
见面

184. 
作业

185. 
银行

186. 
比赛

187. 

188. 
一边

189. 
发现

190. 

191. 
为了

192. 
爬山

193. 
有名

194. 

195. 
表演

196. 

197. 
叔叔

198. 
结束

199. 
鼻子

200. 
季节

201. 
公司

202. 
成绩

203. 
一般

204. 
参加

205. 

206. 

207. 

208. 
世界

209. 
练习

210. 

211. 
小心

212. 
帮忙

213. 
难过

214. 

215. 
葡萄

216. 

217. 

218. 
解决

219. 
其实

220. 

221. 
刚才

222. 
音乐

223. 
或者

224. 
需要

225. 
数学

226. 
离开

227. 
筷子

228. 

229. 
别人

230. 
经过

231. 

232. 
那 (那儿)

233. 

234. 

235. 
啤酒

236. 
还是

237. 
主要

238. 
超市

239. 
容易

240. 

241. 
一直

242. 

243. 
护照

244. 
虽然

245. 
一会儿

246. 

247. 
刷牙

248. 
过去

249. 
铅笔

250. 
声音

251. 
生气

252. 
年轻

253. 
最近

254. 

255. 
可爱

256. 
阿姨

257. 
办法

258. 
突然

259. 

260. 
以前

261. 

262. 
礼物

263. 
总是

264. 
决定

265. 
体育

266. 

267. 

268. 

269. 
使

270. 
感冒

271. 
出现

272. 

273. 
如果

274. 
要求

275. 
选择

276. 

277. 
图书馆

278. 
眼镜

279. 
害怕

280. 
检查

281. 

282. 

283. 

284. 
照顾

285. 
地图

286. 
裤子

287. 

288. 
蛋糕

289. 
太阳

290. 
黑板

291. 

292. 
其他

293. 

294. 
简单

295. 
花 (动)

296. 
水平

297. 
周末

298. 

299. 
公园

300. 

Contatta un consulente!
  • LTL Avatar Sabatino Antonini
    Sabatino Antonini , LTL Language School

    Buon pomeriggio, benvenuto a LTL! Posso aiutarti?