HSK 2 Vocabulary Test

Welcome to HSK 2 Vocabulary Test! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
1. 
还 (huán)

2. 
过 (guò)

3. 
比 (bǐ)

4. 
鱼 (yú)

5. 
到 (dào)

6. 
漂亮 (piàoliang)

7. 
知道 (zhīdào)

8. 
眼睛 (yǎnjing)

9. 
百 (bǎi)

10. 
次 (cì)

11. 
得 (děi)

12. 
公斤 (gōngjīn)

13. 
打篮球 (dǎ lánqiú)

14. 
事情 (shìqing)

15. 
羊肉 (yángròu)

16. 
晚上 (wǎnshang)

17. 
告诉 (gàosù)

18. 
公共汽车 (gōnggòng qìchē)

19. 
出 (chū)

20. 
可能 (kěnéng)

21. 
忙 (máng)

22. 
船 (chuán)

23. 
牛奶 (niúnǎi)

24. 
快乐 (kuàilè)

25. 
最 (zuì)

26. 
生日 (shēngrì)

27. 
早上 (zǎoshang)

28. 
真 (zhēn)

29. 
考试 (kǎoshì)

30. 
路 (lù)

31. 
生病 (shēngbìng)

32. 
公司 (gōngsī)

33. 
累 (lèi)

34. 
远 (yuǎn)

35. 
第一 (dì yī)

36. 
白 (bái)

37. 
所以 (suǒyǐ)

38. 
身体 (shēntǐ)

39. 
机场 (jīchǎng)

40. 
红 (hóng)

41. 
要 (yào)

42. 
咖啡 (kāfēi)

43. 
旅游 (lǚyóu)

44. 
进 (jìn)

45. 
慢 (màn)

46. 
哥哥 (gēge)

47. 
左边 (zuǒbian)

48. 
踢足球 (tī zúqiú)

49. 
可以 (kěyǐ)

50. 
让 (ràng)

51. 
孩子 (háizi)

52. 
帮助 (bāngzhù)

53. 
因为 (yīnwèi)

54. 
晴 (qíng)

55. 
千 (qiān)

56. 
小时 (xiǎoshí)

57. 
大家 (dàjiā)

58. 
走 (zǒu)

59. 
快 (kuài)

60. 
黑 (hēi)

61. 
希望 (xīwàng)

62. 
药 (yào)

63. 
欢迎 (huānyíng)

64. 
回答 (huídá)

65. 
非常 (fēicháng)

66. 
手表 (shǒubiǎo)

67. 
男人 (nánrén)

68. 
颜色 (yánsè)

69. 
唱歌 (chànggē)

70. 
跑步 (pǎo bù)

71. 
对 (duì)

72. 
准备 (zhǔnbèi)

73. 
向 (xiàng)

74. 
喂 (wèi)

75. 
开始 (kāishǐ)

76. 
找 (zhǎo)

77. 
新 (xīn)

78. 
运动 (yùndòng)

79. 
问 (wèn)

80. 
再 (zài)

81. 
给 (gěi)

82. 
课 (kè)

83. 
外 (wài)

84. 
女人 (nǚrén)

85. 
时间 (shíjiān)

86. 
离 (lí)

87. 
一起 (yīqǐ)

88. 
号 (hào)

89. 
觉得 (juéde)

90. 
票 (piào)

91. 
西瓜 (xīguā)

92. 
题 (tí)

93. 
好吃 (hǎochī)

94. 
笑 (xiào)

95. 
房间 (fángjiān)

96. 
介绍 (jièshào)

97. 
但是 (dànshì)

98. 
为什么 (wèishénme)

99. 
等 (děng)

100. 
上班 (shàngbān)

101. 
完 (wán)

102. 
贵 (guì)

103. 
已经 (yǐjing)

104. 
分钟 (fēnzhōng)

105. 
姐姐 (jiějie)

106. 
地 (dì)

107. 
别 (bié)

108. 
张 (zhāng)

109. 
洗 (xǐ)

110. 
旁边 (pángbiān)

111. 
雪 (xuě)

112. 
件 (jiàn)

113. 
它 (tā)

114. 
穿 (chuān)

115. 
每 (měi)

116. 
错 (cuò)

117. 
就 (jiù)

118. 
正在 (zhèngzài)

119. 
问题 (wèntí)

120. 
弟弟 (dìdi)

121. 
丈夫 (zhàngfu)

122. 
去年 (qùnián)

123. 
您 (nín)

124. 
玩 (wán)

125. 
近 (jìn)

126. 
跳舞 (tiàowǔ)

127. 
长 (zhǎng)

128. 
休息 (xiūxi)

129. 
送 (sòng)

130. 
游泳 (yóuyǒng)

131. 
高 (gāo)

132. 
吧 (ba)

133. 
妹妹 (mèimei)

134. 
也 (yě)

135. 
着 (zhuó)

136. 
自行车 (zìxíngchē)

137. 
从 (cóng)

138. 
两 (liǎng)

139. 
元 (yuán)

140. 
起床 (qǐchuáng)

141. 
阴 (yīn)

142. 
右边 (yòubian)

143. 
妻子 (qīzi)

144. 
意思 (yìsi)

145. 
对 (duì)

146. 
鸡蛋 (jīdàn)

147. 
姓 (xìng)

148. 
教室 (jiàoshì)

149. 
服务员 (fúwùyuán)

Contatta un consulente!
  • LTL Avatar Sabatino Antonini
    Sabatino Antonini , LTL Language School

    Buon pomeriggio, benvenuto a LTL! Posso aiutarti?